ගිණුම්කරණ සංකල්ප (ACCT019)

රු500

Description

ඔබට ඉතා වැදගත් ගිණුම්කරණ සංකල්ප සිද්ධාන්ත කරුණු සහ ප්‍රශ්න මෙහිදී සාකච්ඡා කර ඇති අතර ඉදිරි අධ්‍යයන කටයුතු වලට අවශ්‍යතම පදනමක් එමගින් සපයයි.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ගිණුම්කරණ සංකල්ප (ACCT019)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Acceta Education All rights reserved.