මෙම නිබන්ධන සාකච්ඡාව අධ්‍යනය කිරීම සඳහා, පළමුව ඔබ “ 2021 Revision – පුණරීක්ෂණ පාඨමාලාව (2021/PHY/REV/MODULE1/1) නොවැම්බර්-01” කොටසට අදාළ ගෙවීම සිදු කර තිබිය යුතුවේ.

Course Curriculum

2021 Revision - පුණරීක්ෂණ පාඨමාලාව (2021/PHY/REV/MODULE2/1) [නොවැම්බර්-04]
නිබන්ධනය බාගත (Download) කරගන්න 00:00:00
පුණරීක්ෂණ පාඨමාලාව Module 2/1 (වීඩියෝ අංක 1) 00:00:00
පුණරීක්ෂණ පාඨමාලාව Module 2/1 (වීඩියෝ අංක 2) 00:00:00
පුණරීක්ෂණ පාඨමාලාව Module 2/1 (වීඩියෝ අංක 3) 00:00:00
පුණරීක්ෂණ පාඨමාලාව Module 2/1 (වීඩියෝ අංක 4) 00:00:00
පුණරීක්ෂණ පාඨමාලාව Module 2/1 (වීඩියෝ අංක 5) 00:00:00
පුණරීක්ෂණ පාඨමාලාව Module 2/1 (වීඩියෝ අංක 6) 00:00:00
පුණරීක්ෂණ පාඨමාලාව Module 2/1 (වීඩියෝ අංක 7) 00:00:00
© Acceta Education All rights reserved.