මෙම වීඩියෝව ලබාගත් විට නොවැම්බර් ලේබලය සමඟින් ඉදිරියේදී ලැබෙන සියළු වීඩියෝ එනම්, නොවැම්බර් 1,2,3,4 වශයෙන් ඔබට නැරඹිය හැක. එය මුළු මාසයටම අදාල වූ පාඨමාලාවයි. එය නොවැම්බර් 30න් අවසන් නොවේ. දෙසැම්බර් ලේබලය සමඟින් පැමිණෙන වීඩියෝ ලැබෙන්නේ නොවැම්බර් පාඨමාලාව අවසන් වූ පසුවයි.

Course Curriculum

2021 Revision - පුණරීක්ෂණ පාඨමාලාව Module - 01 (2021/PHY/REV/MODULE1)
නිබන්ධනය බාගත (Download) කරගන්න 00:00:00
පුණරීක්ෂණ පාඨමාලාව ( වීඩියෝ අංක 1) 00:00:00
පුණරීක්ෂණ පාඨමාලාව – (නිබන්ධන කොටස) 00:00:00
පුණරීක්ෂණ පාඨමාලාව (වීඩියෝ අංක 2) 00:00:00
පුණරීක්ෂණ පාඨමාලාව (වීඩියෝ අංක 3) 00:00:00
පුණරීක්ෂන පාඨමාලාව (වීඩියෝ අංක 4) 00:00:00
පුණරීක්ෂණ පාඨමාලාව (වීඩියෝ අංක 5) 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

© Acceta Education All rights reserved.