මෙම නිබන්ධන සාකච්ඡාව අධ්‍යනය කිරීම සඳහා, පළමුව ඔබ “චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ නියම – 01 (2022/T/PHY/M4/1) නොවැම්බර්-1” කොටසට අදාළ ගෙවීම සිදු කර තිබු යුතුවේ.

Course Curriculum

රේඛීය ගම්‍යතා සංස්තථි නියම (2022/T/PHY/M4/3)
නිබන්ධන බාගත (Download) කරගන්න 00:00:00
රේඛීය ගම්‍යතා සංස්තථි නියම (වීඩියෝ අංක – 01) 00:00:00
රේඛීය ගම්‍යතා සංස්තථි නියම (වීඩියෝ අංක – 02) 00:00:00
රේඛීය ගම්‍යතා සංස්තථි නියම (වීඩියෝ අංක – 03) 00:00:00
රේඛීය ගම්‍යතා සංස්තථි නියම (වීඩියෝ අංක – 04) 00:00:00
© Acceta Education All rights reserved.