මෙම පාඩම ලබාගැනීමට දෙසැම්බර් 1 පාඩම ලබාගත යුතුයි. ඔබ කළින් පාඩම Finish කළ විට මෙම විඩියෙ‌ා්ව නැරඔිය හැක.

Enter full description of the course.

Course Curriculum

යන්ත්‍ර විද්‍යාව - Mechanics - MODULE 03 - (2) පාඩම
යන්ත්‍ර විද්‍යාව – Mechanics – Module 3 – (2) පාඩම විඩියෝ අංක 01 00:00:00
යන්ත්‍ර විද්‍යාව – Mechanics – Module 3 – (2) පාඩම විඩියෝ අංක 02 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

© Acceta Education All rights reserved.