දෙසැම්බර් 1,2,3,4 යන පාඩම් 4ටම අය කෙරෙන මාසික ගාස්තුව මෙහි දැක්වේ. මෙය අපගේ පැවති සාමාන්‍ය පංති ගාස්තුවයි
මෙම පාඩම ලබාගැනීමට දෙසැම්බර් 1 පාඩම ලබාගත යුතුයි. ඔබ කළින් පාඩම Finish කළ විට මෙම විඩියෙ‌ා්ව නැරඔිය හැක

Enter full description of the course.

Course Curriculum

යන්ත්‍ර විද්‍යාව - Machanics පාඩම් මාලාව
නිබන්ධනය බාගත කරගන්න Module 2 00:00:00
නිබන්ධනය බාගත කරගන්න Module 3 00:00:00
යන්ත්‍ර විද්‍යාව – Machanics විඩියෝ අංක 01 00:00:00
යන්ත්‍ර විද්‍යාව – Machanics විඩියෝ අංක 02 00:00:00
යන්ත්‍ර විද්‍යාව – Machanics විඩියෝ අංක 03 00:00:00
යන්ත්‍ර විද්‍යාව – Machanics විඩියෝ අංක 04 00:00:00
යන්ත්‍ර විද්‍යාව – Machanics විඩියෝ අංක 05 00:00:00
යන්ත්‍ර විද්‍යාව – Machanics විඩියෝ අංක 06 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

© Acceta Education All rights reserved.