දෙසැම්බර් 1,2,3,4 යන පාඩම් 4ටම අය කෙරෙන මාසික ගාස්තුව මෙහි දැක්වේ. මෙය අපගේ පැවති සාමාන්‍ය පංති ගාස්තුවයි
මෙම පාඩම ලබාගැනීමට දෙසැම්බර් 1 පාඩම ලබාගත යුතුයි. ඔබ කළින් පාඩම Finish කළ විට මෙම විඩියෙ‌ා්ව නැරඔිය හැක

Enter full description of the course.

Course Curriculum

යන්ත්‍ර විද්‍යාව - Machanics 1
නිබන්ධනය බාගත (Download) කරගන්න 00:00:00
2 නිබන්ධනය බාගත (Download) කරගන්න 00:00:00
යන්ත්‍ර විද්‍යාව – Machanics විද්‍යාව වීඩියෝව 1 00:00:00
යන්ත්‍ර විද්‍යාව – Machanics විද්‍යාව වීඩියෝව 2 00:00:00
යන්ත්‍ර විද්‍යාව – Machanics විද්‍යාව වීඩියෝව 3 00:00:00
යන්ත්‍ර විද්‍යාව – Machanics විද්‍යාව වීඩියෝව 4 00:00:00
යන්ත්‍ර විද්‍යාව – Machanics විද්‍යාව වීඩියෝව 5 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

© Acceta Education All rights reserved.