පිරිවැය ගිණුම්කරණය මූලික හැඳින්වීම සංකල්ප හා පිරිවැය වර්ග කිරීමට අදාල ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ පිලිතුරු.

ඔබ අධ්‍යයනය කළ පිරිවැය ගිණුම්කරණ මූලික හැඳින්වීමට අදාළ ප්‍රශ්න පත්‍රය සහ වීඩියෝ විග්‍රහය මෙම පාඨමාලාවෙන් ඔබ වෙත ගෙන එන්නෙමු.

Course Curriculum

පිරිවැය හැඳින්වීම ප්‍රශ්න පත්‍රය
ප්‍රශ්න පත්‍රය (ACCT017-P1) 00:10:00
පිරිවැය හැඳින්වීම ප්‍රශ්න පත්‍රය වීඩියෝ විග්‍රහය
වීඩියෝ විග්‍රහය 1 (ACCT017-P1) 00:00:00
වීඩියෝ විග්‍රහය 2 (ACCT017-P1) 00:00:00
© Acceta Education All rights reserved.