පිරිවැය ගිණුම්කරණය- ශ්‍රම පිරිවැය කරණය හැඳින්වීම

Enter full description of the course.

Course Curriculum

ශ්‍රම පිරිවැයකරණය
ශ්‍රම පිරිවැයකරණය පළමු කොටස ACCT017-P3 (1) 00:00:00
ශ්‍රම පිරිවැයකරණය දෙවන කොටස ACCT017-P3 (2) 00:00:00
ශ්‍රම පිරිවැයකරණය තුන්වන කොටස ACCT017-P3 (3) 00:00:00
ශ්‍රම පිරිවැයකරණය හතරවන කොටස ACCT017-P3 (4) 00:00:00
© Acceta Education All rights reserved.