පිරිවැය ගිණුම්කරණය මූලික හැඳින්වීම සංකල්ප හා පිරිවැය වර්ග කිරීම.

පිරිවැය ගිණුම්කරණ සංකල්ප අවබෝධ කර ගැනීමට පිරිවැය ගිණුම්කරණය හැඳින්වීම වර්ගීකරණය ඉතා වැදගත් වේ එබැවින් මෙම ඒකකය ඉතා නිවැරදිව අධ්‍යයනය කළ යුතු වේ.

Course Curriculum

පිරිවැය ගිණුම්කරණය හැදින්වීම
පිරිවැය හැදින්වීම පලමු කොටස (ACCT017-S1V01) 00:00:00
පිරිවැය හැදින්වීම දෙවන කොටස (ACCT017-S1V2) 00:00:00
පිරිවැය හැදින්වීම තුන්වන කොටස (ACCT017-S1V3) 00:00:00
© Acceta Education All rights reserved.