පිරිවැය ගිණුම්කරණය- ද්‍රව්‍ය පිරිවැය කරණය හැඳින්වීම

ද්‍රව්‍ය පිරිවැය කරණය පිරිවැය ගිණුම්කරණ පාඩමේ එන ඉතා වැදගත් කොටසකි. එබැවින් මෙම ඒකකය ඉතා නිවැරදිව අධ්‍යයනය කළ යුතු වේ.

Course Curriculum

ද්‍රව්‍ය පිරිවැයකරණය
ද්‍රව්‍ය පිරිවැයකරණය පළමු කොටස (ACCT017-S2V1) 00:00:00
ද්‍රව්‍ය පිරිවැයකරණය දෙවන කොටස (ACCT017-S2V2) 00:00:00
ද්‍රව්‍ය පිරිවැයකරණය තුන්වන කොටස (ACCT017-S2V3) 00:00:00
ද්‍රව්‍ය පිරිවැයකරණය හතරවන කොටස (ACCT017-S2V4) 00:00:00
ද්‍රව්‍ය පිරිවැය කරණය පස්වන කොටස (ACCT017-S2V5) 00:00:00
© Acceta Education All rights reserved.