ද්විත්ව සටහන් ක්‍රමය හැදින‍්වීම හා ඵහි ඉතිහාසය දෙවන කොටස

Enter full description of the course.

Course Curriculum

ද්විත්ව සටහන් ක්‍රමය Double Entry System
ද්විත්ව සටහන් ක්‍රමය Double Entry System (දෙවන කොටස) FREE 00:00:00
© Acceta Education All rights reserved.