දෙසැම්බර් 1,2,3,4 යන පාඩම් 4ටම අය කෙරෙන මාසික ගාස්තුව මෙහි දැක්වේ. මෙය අපගේ පැවති සාමාන්‍ය පංති ගාස්තුවයි.

Course Curriculum

තාප භෞතිකය - වායූන්ගේ හැසිරීම (2021/T/PHY/H2/1) [දෙසැම්බර්-01]
නිබන්ධනය බාගත (Download) කරගන්න 00:00:00
තාප භෞතිකය – වායූන්ගේ හැසිරීම (වීඩියෝ අංක 01) 00:00:00
තාප භෞතිකය – වායූන්ගේ හැසිරීම (වීඩියෝ අංක 02) 00:00:00
තාප භෞතිකය – වායූන්ගේ හැසිරීම (වීඩියෝ අංක 03) 00:00:00
තාප භෞතිකය – වායූන්ගේ හැසිරීම (වීඩියෝ අංක 04) 00:00:00
තාප භෞතිකය – වායූන්ගේ හැසිරීම (වීඩියෝ අංක 05) 00:00:00
තාප භෞතිකය – වායූන්ගේ හැසිරීම (වීඩියෝ අංක 06) 00:00:00
© Acceta Education All rights reserved.