මෙම නිබන්ධන සාකච්ඡාව අධ්‍යනය කිරීම සඳහා, පළමුව ඔබ “ තාප භෞතියක – උෂ්ණත්වමිතිය (2021/T/PHY/H1/1) නොවැම්බර්-1” කොටසට අදාළ ගෙවීම සිදු කර තිබු යුතුවේ.

Course Curriculum

තාප භෞතිකය - ඝණ වස්තු ප්‍රසාරණය (2021/T/PHY/H1/3)
නිබන්ධනය බාගත (Download) කරගන්න 00:00:00
තාප භෞතිකය – ඝණ වස්තු ප්‍රසාරණය (වීඩියෝ අංක – 01) 00:00:00
තාප භෞතිකය – ඝණ වස්තු ප්‍රසාරණය (වීඩියෝ අංක – 02) 00:00:00
තාප භෞතිකය – ඝණ වස්තු ප්‍රසාරණය (වීඩියෝ අංක – 03) 00:00:00
තාප භෞතිකය – ඝණ වස්තු ප්‍රසාරණය (වීඩියෝ අංක – 04) 00:00:00
© Acceta Education All rights reserved.