මෙම වීඩියෝව ලබාගත් විට නොවැම්බර් ලේබලය සමඟින් ඉදිරියේදී ලැබෙන සියළු වීඩියෝ එනම්, නොවැම්බර් 1,2,3,4 වශයෙන් ඔබට නැරඹිය හැක. එය මුළු මාසයටම අදාල වූ පාඨමාලාවයි. එය නොවැම්බර් 30න් අවසන් නොවේ. දෙසැම්බර් ලේබලය සමඟින් පැමිණෙන වීඩියෝ ලැබෙන්නේ නොවැම්බර් පාඨමාලාව අවසන් වූ පසුවයි.

Course Curriculum

තාප භෞතිකය – උෂ්ණත්වමිතිය (2021/T/PHY/H1) Video part - 1
නිබන්ධනය බාගත (Download) කරගන්න 00:00:00
උෂ්ණත්වමිතිය – වීඩියෝ අංක 1 00:00:00
උෂ්ණත්වමිතිය – වීඩියෝ අංක 2 00:00:00
© Acceta Education All rights reserved.