මෙම වීඩියෝව ලබාගත් විට නොවැම්බර් ලේබලය සමඟින් ඉදිරියේදී ලැබෙන සියළු වීඩියෝ එනම්, නොවැම්බර් 1,2,3,4 වශයෙන් ඔබට නැරඹිය හැක. එය මුළු මාසයටම අදාල වූ පාඨමාලාවයි. එය නොවැම්බර් 30න් අවසන් නොවේ. දෙසැම්බර් ලේබලය සමඟින් පැමිණෙන වීඩියෝ ලැබෙන්නේ නොවැම්බර් පාඨමාලාව අවසන් වූ පසුවයි.

Course Curriculum

චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ නියම - 01
නිබන්ධනය බාගත (Download) කරගන්න 00:00:00
චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ නියම – 01 (වීඩියෝ අංක 1) 00:00:00
චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ නියම – 01 (නිබන්ධන කොටස) 00:00:00
චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ නියම – 01 (වීඩියෝ අංක 2) 00:00:00
චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ නියම – 01 (වීඩියෝ අංක 3) 00:00:00
© Acceta Education All rights reserved.