මෙම නිබන්ධන සාකච්ඡාව අධ්‍යනය කිරීම සඳහා, පළමුව ඔබ “චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ නියම – 01 (2022/T/PHY/M4/1) නොවැම්බර්-1” කොටසට අදාළ ගෙවීම සිදු කර තිබු යුතුවේ.

Course Curriculum

චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ නියම නිබන්ධන සාකච්ඡාව - 01
නිබන්ධන බාගත (Download) කරගන්න 00:00:00
චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ නියම නිබන්ධන සාකච්ඡාව – 01 (වීඩියෝ අංක 1) 00:00:00
චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ නියම නිබන්ධන සාකච්ඡාව – 01 (වීඩියෝ අංක 2) 00:00:00
චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ නියම නිබන්ධන සාකච්ඡාව – 01 (වීඩියෝ අංක 3) 00:00:00
චලිතය පිළිබඳ නිව්ටන්ගේ නියම නිබන්ධන සාකච්ඡාව – 01 (වීඩියෝ අංක 4) 00:00:00
© Acceta Education All rights reserved.