මෙම උසස් පෙළ ගිණුම්කරණය විභාග අනුමාන කෙටි ප්‍රශ්න විවරණය දහවන කොටස 2020 උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින ගිණුම්කරණය හදාරන දරුවන් වෙනුවෙන් Acceta Education වෙතින් පිරිනමයි.

Enter full description of the course.

Course Curriculum

ගිණුම්කරණය විභාග අනුමාන කෙටි ප්‍රශ්න විවරණය
පළමු කොටස (ACCR1-010)FREE 00:00:00
දෙවන කොටස (ACCR1-010)FREE 00:00:00
ප්‍රශ්න පත්‍රය (ACCR1-010)FREE 00:00:00
© Acceta Education All rights reserved.