කළමනාකරණය විෂයය ඒකකයේ (12 ඒකකය) පළමු උප නිපුණතා මට්ටමට අදාළ සිද්ධාන්ත විෂයය කරුණු පැහැදිලි කිරීම.

උසස්පෙළ ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය කළමනාකරණය විෂයය ඒකකයේ (12 ඒකකය) ඔබට ඉතා වැදගත් වන කරුණු මෙහිදී සාකච්ඡා කර ඇති අතර ඉදිරි අධ්‍යයන කටයුතු වලට අවශ්‍යතම පදනමක් එමගින් සපයයි.

Course Curriculum

සිද්ධාන්ත විෂයය කරුණු පැහැදිලි කිරීම
BST-012 වීඩියෝ පැහැදිලි කිරීම- පළමු කොටස 00:00:00
BST-012 වීඩියෝ පැහැදිලි කිරීම – දෙවන කොටස 00:00:00
BST-012 වීඩියෝ පැහැදිලි කිරීම – තුන්වන කොටස 00:00:00
BST-012 වීඩියෝ පැහැදිලි කිරීම – හතරවන කොටස 00:00:00
BST-012 වීඩියෝ පැහැදිලි කිරීම – පස්වන කොටස 00:00:00
© Acceta Education All rights reserved.