උසස් පෙළ 2021 පුනරීක්ෂණ හා 2022 සියලු සිසු සිසුවියන්ට ගැලපෙන පරිදි සකස්කල පාඩමකි.
අයකිරීමක් නොමැත.

Enter full description of the course.

Course Curriculum

ආර්ථික අතිරික්තය ගණනය කිරීම
නිබන්ධනය බාගත කරගන්න 00:00:00
ආර්ථික අතිරික්තය ගණනය කිරීම විඩියෝ අංක 01 00:00:00
ආර්ථික අතිරික්තය ගණනය කිරීම විඩියෝ අංක 02 00:00:00
ආර්ථික අතිරික්තය ගණනය කිරීම විඩියෝ අංක 03 00:00:00

Course Reviews

N.A

ratings
  • 5 stars0
  • 4 stars0
  • 3 stars0
  • 2 stars0
  • 1 stars0

No Reviews found for this course.

© Acceta Education All rights reserved.